گزارش فعالیت‌ها

 

مجمع خیرین کارآفرین با ایجاد و حمایت از پروژه‌های نوآورانه و کارآفرینی، قصد دارد از مبدعین، مخترعین و کارآفرینان کشور حمایت نموده

و با درآمدهای حاصله، به محرومین در زمینه توانمندسازی تا رسیدن به خودکفایی کمک نماید.

در واقع کار اصلی مجمع خیرین کارآفرین، بیشتر نرم‌افزاری بوده و جنبه حمایتی و آموزشی دارد.

 

 

captcha