اخذ موافقت بیش از 30 نشریه و سایت اینترنتی
اخذ موافقت بیش از 30 نشریه و سایت اینترنتی
جهت معرفی "مجمع خیرین کارآفرین" و فعالیت های آن

 

مدیر روابط عمومی "مجمع خیرین کارآفرین کشور" پس از مذاکرات فراوان، موفق به اخذ موافقت بیش از 30 مجله، روزنامه و سایت ایترنتی کشور برای درج اخبار و معرفی خیرین کارآفرین گردید.

 

 

captcha