پرورش توأمان ورمی کمپوست و ماکیان جان سخت (مانند بوقلمون)
پرورش توأمان ورمی کمپوست و ماکیان جان سخت (مانند بوقلمون)

وضعیت پروژه : در حال تحقیق و اجرای آزمایشی در بیجار و همچنین سبزوار

captcha