توسعه کارآفرینی در ایران با رویکرد توسعه صادرات
توسعه کارآفرینی در ایران با رویکرد توسعه صادرات
شاخص جهانی کارآفرینی در موسسه توسعه جهانی کارآفرینی GEDI تهیه می شود و اطلاعات کلیدی برای تقویت محیط های کارآفرینی کشورها دارد و توصیه کرده است.

توسعه کارآفرینی در ایران باید با رویکرد توسعه صادرات باشد.

Institute Development Entrepreneurship Global  با انتشار این گزارش تلاش می کند ضمن تحریک بحث های سیاستی پیرامون برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی ؛ به انتخاب وتوسعه الگوهای موفق و برنامه های پایدار در این عرصه هم کمک کند.

بنیانگذار و مدیر موسسه GEDI می گوید نیازی نیست کشوری بیشترین تعداد کارآفرین را داشته باشد تا کارآفرین شناخته شود بلکه باید بهترین کارآفرینان را داشته باشد.   کشورها در مناطق مختلف با گستره متفاوتی از موانع رشد کارآفرینی روبرو هستند و باید سیاست های خود را متناسب با این شرایط اجرا کنند.

 

در این گزارش پیشنهاد شده است  منطقه آسیا-اقیانوسیه باید تمرکز کارآفرینان خود بر صادرات را افزایش  دهد ، اروپا به افراد کمک کند تا فرصت های کارآفرینی را درک کنند و  خاورمیانه و شمال آفریقا باید ریسک عمومی کسب و کارها را کاهش دهند. دیگر کشورهای افریقا نیز باید آموزش عالی را گسترش دهند.

captcha