کد خبر: 10296
پروژه فرهنگی آموزش مدیریت فردی
طبق اصول اسلامی ایرانی جهت نوجوانان و خانواده ها

وضعیت پروژه : نگارش مجموعه، اخذ مجوز، ارائه به آموزش و پرورش جهت تأیید وزارت آموزش و پرورش