شهرام فخار (بنیانگذار رستوران های زنجیره ای پدر خوب)

مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو...

کارآفرین موفق دکتر جهانگیری

دکتر جهانگیری کارآفرین موفق ایرانی تحرک و جنب و جوش را اساس موفقیت خود می‌داند .